سه‌شنبه, 28 دی 1395 جستجو:          |    

بسمهتعالی

وزارت جهاد كشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی

مؤسسة تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

نشریة فنی

اساسنامه، آيين‌نامه نحوۀ انتشار مجلۀ علمي تخصصي و راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله برای مجلۀ موسسۀ تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

تابستان 1386


وزارت جهاد كشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی

مؤسسة تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

نشریة فنی

اساسنامه، آيين‌نامه نحوۀ انتشار مجلۀ علمي تخصصي و راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله برای مجلۀ موسسۀ تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

تهیه و تنظیم:

دکتر جواد شاطریان

عضو هيئت علمي مؤسسة تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

مهندس سید حسین جمالی اسکویی

کارشناس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

تابستان 1386


بسمه‌تعالی

فرم ثبت انتشارات وزارت جهاد كشاورزی

در مركز اطلاعات و مدارك علمی و تحقیقاتی كشاورزی

عنوان : اساسنامه ، آيين نامه نحوه انتشار مجلۀ علمي تخصصي و راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله برای مجلۀ مؤسسۀ تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

نویسنده : دکتر جواد شاطریان و مهندس سید حسین جمالی اسکویی

مترجم : -

در صورتی كه اثر ترجمه باشد لطفاً عنوان و مشخصات كامل مآخذ اصلی را مرقوم فرمائید

گردآورنده : دکتر جواد شاطریان و مهندس سید حسین جمالی اسکویی

ناظر :

ویراستاران : دکتر حسین حیدری و دکتر حسین میرزایی ندوشن

چاپ : اول

در صورت تجدید چاپ لطفاً تاریخ انتشار چاپهای قبلی را مرقوم فرمائید

ویرایش : اول

محل نشر : کرج

نام ناشر : مؤسسة تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

تاریخ انتشار : تابستان 1386

تعداد صفحات : 25 صفحه

تیراژ : 30 نسخه

زبان متن : فارسی

این نشریه تحت شماره 598/86 در تاریخ 5/6/1386

در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسید

لطفاً موضوع كتاب یا نشریة خود را در حدود 50 كلمه مرقوم فرمائید

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بنا به رسالت والای تحقق آرمان‌های خود در رسیدن به استقلال و خوداتکایی، مجله علمی- پژوهشی خود را به عنوان وسیله‌ای برای توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور طبق موارد مندرج در این نشریه عمل می‌کند.

نوع :

كتاب نشریه اداری

نام نشریه : اساسنامه ، آيين نامه نحوه انتشار مجلۀ علمي تخصصي و راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله برای مجلۀ مؤسسۀ تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

نگارش : دکتر جواد شاطریان و مهندس سید حسین جمالی اسکویی

ویراستاران : دکتر حسین حیدری و دکتر حسین میرزایی ندوشن

ناشر: مؤسسة تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

تاریخ انتشار ترجمه : تابستان 1386

تعداد صفحات: 25 صفحه

تیراژ: 30 نسخه

این نشریه به تأئید شورای انتشارات مؤسسة ثبت و گواهی بذر و نهال رسیده و به شمارة تاریخ در مركز اطلاعات و مدارك علمی و تحقیقاتی به ثبت رسیده است.


فهرست:

عنوان : اساسنامه ، آيين نامه نحوه انتشار مجلۀ علمي تخصصي و راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله برای مجلۀ مؤسسۀ تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال.. 3

مقدمه : 8

ماده 1 . مشخصات مجله شامل : 8

ماده 2 . هدف : 8

1-2- بومی نمودن تکنولوژی‌های شناخته شده در زمینه شناسایی ارقام جدید بذر و نهال. 8

2-2- ارزیابی و شناسایی راهکارهای بهبود کمیت و کیفیت (سلامت و ...) بذرو نهال. 8

3-2- ارزیابی و شناسایی شاخصه‌های ژنتیک، بیوشیمیایی، مولکولی و فیزیولوژیک در زمینه ثبت و گواهی بذر و نهال. 8

4-2- شناسایی، ارزیابی مولکولی و طبقه بندی ژرم پلاسم و ذخایر توارثی گیاهی و انگشت نگاری ارقام گیاهی کشور 8

ماده 3 . اركان مجله. 8

1-3- صاحب امتياز (مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال) 8

2-3- مديرمسئول. 8

1-2-3- مديرمسئول، رییس واحد مربوطه است . 8

2-2-3- وظايف مدير مسئول عبارت است از: 8

3-3- سردبير 9

1-3-3- هیأت تحريريه. 9

2-3-3- وظايف سردبير 9

3-4- هیأت تحريريه. 9

تبصره 1 : 9

تبصره 2 : 10

تبصره 3 : 10

تبصره 4 : 10

2-3- 4- وظايف هیأت تحريريه. 10

3-5- مدیر داخلی. 10

1-3-5- مدیر داخلی. 10

2-3-5- وظایف و اختیارات مدیر داخلی. 10

ماده 4 . ساختار مجله. 11

1-4- نوع مجله. 11

2-4- زبان مجله. 11

4-4- اندازه مجله. 11

5-4- شناسنامه مجله. 11

6-4- راهنمای مجله. 11

تبصره : 11

7-4- فهرست مندرجات. 11

8-4- تنظیم صفحات مجله. 12

9-4- صفحه شروع مقاله. 12

10-4- شناسنامه مقاله. 12

ماده 5 . تشكيلات اداري و بودجۀ مجله. 12

1-5- مدیریت عمومی مجله. 12

2-5- مدير داخلي مجله. 12

3-5- ویراستاری. 12

4-5- بودجه مجله. 12

آيين نامه نحوه داوري مقاله درمجله مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال.. 13

1- اختیارات سردبیر مجله. 13

2- تعیین داوران. 13

3- انتخاب داوران. 13

4- تخصص داوران. 13

5- نام داوران. 13

6- روند ارسال مقاله به داوران. 13

7- فرم داوری. 13

8- پذیرش مقاله. 13

9- اعمال نظرات داوران. 13

10- اختلاف نظر در داوری. 13

11- ضربالعجل داوری. 14

2- نتيجه ارزيابي مقاله : 14

آيين نامه نحوه انتشار مجله علمي تخصصي مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال.. 15

مقدمه: 15

فصل اول- كليات... 15

ماده 1 اهداف مجله. 15

ماده 2 .. 15

ماده 3 .. 15

تبصره 1 . 16

تبصره 2- 16

تبصره 3 . 16

ماده 4-. 16

تبصره: 16

ماده 5-. 16

- رعايت موارد صوري مجلات به شرح زیر ضروري است: 16

تبصره 1 : 16

تبصره 2 : 17

تبصره 3 : 17

تبصره 4 : 17

تبصره 5: 17

تبصره 6 : 17

فصل دوم اركان مجله. 17

ماده 7 .. 17

ماده 8 .. 18

ماده 9 : 18

ماده 10 : 18

ماده 11: 18

فصل سوم وظايف و اختيارات... 18

ماده 12: وظايف و اختيارات مدير مسئول عبارت است از: 18

ماده 14- وظايف و اختيارات سردبير عبارت است از: 19

ماده 15 وظايف و اختيارات هیأت تحريريه به شرح ذيل است: 19

تبصره 1: 19

تبصره 2: 19

ماده 16 وظايف و اختيارات مدير داخلي عبارت است از: 19

راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله. 20

1- روش نگارش مقاله. 20

2- ترتیب قسمت‌های مختلف مقاله تحقیقی.. 21

1 -2- برگ شناسه مقاله. 21

2-2- عنوان. 21

3 -2- چکیده فارسی. 21

4 - 2 - مقدمه. 21

5 - 2 - مواد و روش‌ها 22

6 - 2 - نتایج و بحث.. 22

7 - 2 - تشکرو قدردانی. 22

8 - 2 - منابع مورد استفاده 22

-1 8- 2 مقاله مندرج در مجله. 23

2-8-2- کتاب. 23

3 -8- 2 - مقاله مندرج در همایشها 23

4 -8- 2 - پایان نامه دانشجویی. 24

9 - 2 - چکیده انگلیسی. 24

3- ترتیب قسمت‌های مختلف یک مقاله مروری (تحلیلی) 24

4- روش ارسال مقاله. 24


مقدمه :

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بنا به رسالت والای تحقق آرمان‌های خود در رسیدن به استقلال و خوداتکایی، مجله علمی- پژوهشی خود را به عنوان وسیله ای برای توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور طبق مواد ذیل منتشر می‌کند.

ماده 1 . مشخصات مجله شامل :

نام مجله (فارسي و انگليسي ) ،‌ دفعات انتشار ،زمينه‌هاي موضوعي و تخصصي و ساير مشخصات و نشاني ثابت دفتر مجله مي‌باشد.

ماده 2 . هدف :

هدف از چاپ مجله، توسعه و نشر یافته‌های جدید علمی پژوهشی مرتبط با زمینه های ذیل می باشد:

1-2- بومی نمودن تکنولوژی‌های شناخته شده در زمینه شناسایی ارقام جدید بذر و نهال

2-2- ارزیابی و شناسایی راهکارهای بهبود کمیت و کیفیت (سلامت و ...) بذرو نهال

3-2- ارزیابی و شناسایی شاخصه‌های ژنتیک، بیوشیمیایی، مولکولی و فیزیولوژیک در زمینه ثبت و گواهی بذر و نهال

4-2- شناسایی، ارزیابی مولکولی و طبقه بندی ژرم پلاسم و ذخایر توارثی گیاهی و انگشت نگاری ارقام گیاهی کشور

ماده 3 . اركان مجله

اركان مجله عبارت است از: صاحب امتياز، مديرمسئول، سردبير و هیأت تحريريه و مدیر داخلی.

1-3- صاحب امتياز (مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال)

2-3- مديرمسئول

1-2-3- مديرمسئول، رییس واحد مربوطه است .

2-2-3- وظايف مدير مسئول عبارت است از:

- مسئوليت تمامي موارد حقوقي مجله و پاسخگویی در مقابل قانون

- تهيه آيين نامه هاي داخلي و اجرايي مجله، تنظيم و پيشنهاد بودجه ساليانه و ارائه آن به معاون ( براي در نظر گرفتن رديف بودجه مورد نياز)، تنظيم مقررات و دستورالعمل‌هاي مالي،پيشنهاد عزل و نصب كاركنان مجله به معاون پژوهشي، تهيه و تنظيم قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به امورمجله، حفظ اموال و داراييهاي مجله

- تأييد كننده نهايي مقالات به لحاظ حقوقي براي چاپ، مدير مسئول است و سردبير پس از هماهنگي با مدير مسئول، مقالات را براي چاپ در اختيار مدير داخلي قرار خواهد داد

- بازبيني نسخه هاي چاپ شده (به لحاظ ظاهري)

تبصره: مديرمسئول مي تواند بخشي از وظايف خود را با مسئوليت خود به سردبير تفويض نمايد.

3-3- سردبير

1-3-3- هیأت تحريريه

از ميان خود و يا افرادي كه واجد شرايط عضويت در هیأت تحريريه هستند 2 نفر را با راي مخفي انتخاب و به مدير مسئول پيشنهاد مي‌نمايند. مدير مسئول از ميان دو نفر پيشنهادي، يك نفررا انتخاب و به معاون پژوهشي مؤسسه معرفي مي‌نمايد. سردبيربا حكم معاون پژوهشي مؤسسه براي مدت سه سال منصوب مي شود. سردبيرمجله رییس هیأت تحريريه مي باشد و مسئوليت علمي مجله را برعهده دارد.

2-3-3- وظايف سردبير

به شرح زير است‌:

- مسئوليت تمامي موارد علمي مجله، بر عهده سردبير است و تمامي نامه هاي دريافت، ارسال به داوري، پذيرش و يارد مقالات ( در موارد اعلام پذيرش يا رد مقالات با هماهنگي مدير مسئول)، به امضاي او خواهد بود

- تهيه و تنظيم برگه هاي فراخواني مقالات، نحوه نگارش، نحوه داوري، آيين نامه هاي علمي، جمعبندي نظر داوران و آراي هیأت تحريريه و نيز بررسي و طبقه بندي داوران

- سردبير، رياست جلسه هیأت تحريريه را بر عهده دارد و موظف است جلسات هیأت تحريريه را حداقل ماهي يك بار تشكيل دهد. اين جلسه با حضور حداقل 3/2 اعضاء، رسميت مي يابد

- پيشنهاد عزل و نصب اعضاي هیأت تحريريه به معاون پژوهشي دانشكده

تبصره 1 : كليه مكاتبات مربوط به داوري مقاله ها به صورت محرمانه انجام مي پذيرد.

تبصره 2 : درصورت انتشار نامنظم مجله طي 2 سال و يا عدم انتشار مجله طي يكسال ، مدير مسئول مي تواند نسبت به تغییر سردبير اقدام نمايد .

3-4- هیأت تحريريه

هیأت تحريريه مجله حداقل 7 نفر مي باشد كه حداقل دوسوم از آنان بايد داراي رتبه استادي و يا دانشياري باشند، بقيه مي تواند به شرط داشتن حداقل سه مقاله چاپ شده درمجله هاي معتبر علمي، درمرتبه استادياري باشند.

تبصره 1 :

معاونت‌های مؤسسه با درخواست مدير مسئول، يك (يا چند) نفررا حسب مورد بعنوان نماينده (نمايندگان) معاونت معرفي مي كنند. شوراي پژوهشي مؤسسه از ميان آنان حداقل 7 نفررا با راي مخفي برمي گزيند. برگزيدگان به پيشنهاد مدير مسئول و با حكم معاون پژوهشي مؤسسه براي مدت سه سال به عضويت هیأت تحريريه منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعدي بلامانع است .

تبصره 2 :

درصورت نياز و با تشخيص هیأت تحريريه ، استادان و يا دانشياران مؤسسه هاي ديگردرتخصصهاي مورد نياز(حسب مورد) به همكاري دعوت مي شوند.

تبصره 3 :

درصورتي كه معاونتی به تعداد حد نصاب،‌ هیأت علمي دانشيار به بالا نداشته باشد مي تواند اعضاي هیأت علمي مؤسسه هاي ديگر را با شرايط فوق به عضويت انتخاب نمايد.

تبصره 4 :

چنانچه هر يك از اعضاي هیأت تحريريه در سه جلسه متوالي يا چهار جلسه نا متوالي غيبت داشته باشند، خود به خود مستعفي شناخته مي شود.

2-3- 4- وظايف هیأت تحريريه

به شرح زير است:‌

- نظارت بركيفيت انتشار مجله درپيشبرد هدف هاي آن.

- تعيين ضوابط پذيرش مقاله هاي دريافتي و چگونگي داوري درباره آنها.

- نظارت براجراي مراحل پذيرش و درج مقاله ها.

- پذيرش يا رد مقاله ها براساس نظرات داوران.

3-5- مدیر داخلی

1-3-5- مدیر داخلی

با هماهنگی معاون پژوهشی و صدور حکم مدیر مسئول منصوب می‌شود.

2-3-5- وظایف و اختیارات مدیر داخلی

عبارت است از :

- تشكيل منظم جلسات هیأت تحريريه و تنظيم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مراجع ذي ربط با هماهنگي و حضورسردبير، طبق آيين نامه داخلي مصوب هیأت تحريريه

- برقراري ارتباط ميان مجله و مركز نشر آثار علمي و ارسال مقالات براي چاپ با هماهنگي مدير مسئول

- برنامه ريزي توزيع مجله و ارسال آنها براي مشتركان ( از طريق روابط عمومي مؤسسه)

- تنظيم و رسيدگي به امور مالي مجله و گزارش منظم آن به مدير مسئول

- نظارت بر امور داخلي مجله و ارائه گزارش ماهانه به مدير مسئول

- ساير وظايفي كه بنا به تشخيص مدير مسئول به وي محول مي شود

- تشکیل منظم جلسات هیات تحریریه و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مراجع

ماده 4 . ساختار مجله

1-4- نوع مجله

مجله فصلنامه‌ای علمي ـ پژوهشي بوده که در سال لازم است حداقل 4 شماره منتشر شود.

2-4- زبان مجله

مجله صرفا به زبان فارسی منتشر می‌شود.

3-4- تعداد مقاله‌های هر شماره مجله، حداقل 8 مقاله پژوهشی یا مروری بوده و ترجیحا سعی می‌شود حداقل 60% از مقاله‌های آن پژوهشی باشد.

4-4- اندازه مجله

قطع مجله رحلي (34×22) و طرح جلد آن برای هر شماره با رعایت موارد ضروری ذیل، متفاوت می‌باشد.

الف- نام مجله به زبان فارسی در روی جلد و به انگلیسی در پشت جلد ذکر شود.

ب- بر روی جلد عنوان موضوعی مجله، درجه اعتباری آن، شماره دوره، شماره مجله، زمان انتشار و شابم (ISSN) به فارسی و در پشت جلد همه این موارد به انگلیسی ذکر شود.

5-4- شناسنامه مجله

صفحه درون جلد، صفحه شناسنامه‌ای است که در آن موارد ذیل درج می‌شود:

- نام مجله، شماره دوره مجله و زمان انتشار

- نام و مرتبه علمي اعضاي هیأت تحريريه و محل اشتغال آنان

- نام ویراستاران هر شماره مجله

- نشانی کامل مجله و نیز شماره و تاریخ صدور اعتبارنامه مجله

6-4- راهنمای مجله

نخستین صفحه (های) مجله با عنوان " راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله" به بیان چگونگی تهیه وتدوین و نحوه ارسال مقاله می‌پردازد.

تبصره :

هیأت تحريريه دراولين جلسه خود راهنماي كامل نحوه تدوين مقاله ها را تهيه و تصويب مي نمايد و اين راهنما درهرشماره از مجله به چاپ مي‌رسد.

7-4- فهرست مندرجات

صفحه بعدی مقاله فهرست مندرجات مقاله را دربردارد. همچنین صفحه آخر مجله فهرست مندرجات مجله را به زبان انگلیسی نشان می‌دهد.

8-4- تنظیم صفحات مجله

سایر صفحه‌های مجله به ترتیب ذیل منظم می‌گردند:

- سرمقاله (در صورت وجود)

- مقاله‌های پژوهشی (علمی تحقیقی)

- مقاله‌های مروری (تحلیلی)

- چکیده مقاله‌های مروری

- چکیده مقاله‌های پژوهشی

9-4- صفحه شروع مقاله

مقاله از صفحه فرد شروع و عنوان كامل مقاله درصفحه اول آن چاپ مي شود .

10-4- شناسنامه مقاله

در بالاي صفحات فرد، عنوان مقاله و در بالاي صفحات زوج عنوان مجله، شماره دوره، شماره مجله و سال انتشار درج مي‌شود .

ماده 5 . تشكيلات اداري و بودجۀ مجله

1-5- مدیریت عمومی مجله

مجله (با اختيارات تعريف شده دراين اساسنامه) واحدي مستقل است كه با هماهنگي مدير مسئول و سردبير اداره می‌شود.

2-5- مدير داخلي مجله

مدير داخلي مجله به پيشنهاد سردبير و حكم مديرمسئول مجله تعيين می‌شود.

3-5- ویراستاری

مجله داراي حداقل دو ويراستار (كه ويرايش ادبي و علمي مجله را به زبانهاي فارسي و انگلیسی انجام خواهند داد) و يك حروف‌نگار ( كه با انتخاب سردبير به همكاري دعوت می‌شود) خواهد بود.

4-5- بودجه مجله

مجله داراي بودجه اختصاصي خواهد بود كه هر سال توسط سردبير پيشنهاد و به منظور گنجاندن در بودجۀ كل مؤسسه به مدير مسئول ارائه می‌شود. بودجه مجله شامل حق داوري، هزينه چاپ و انتشار مجله و ساير هزينه‌ها است.

آيين نامه نحوه داوري مقاله درمجله مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

به منظور بهبود كيفيت علمي مجله علمي ـ پژوهشي مؤسسه و هماهنگي درامر بررسي و داوري مقاله هاي ارسالی مفاد اين آيين نامه انجام می‌شود :

1- اختیارات سردبیر مجله

سردبير مجله پس از بررسي و داوري مقدماتي ، درصورت انطباق ساختار و نگارش مقاله با شيوه درج نسبت به طرح آن در هیأت تحريريه اقدام مي نمايد .

2- تعیین داوران

سردبير با هماهنگي هیأت تحريريه درجلسات رسمي نسبت به تعيين داوران اقدام مي نمايد .

3- انتخاب داوران

داوران (غير از هیأت تحريريه ) حتي الامكان بايد خارج از دانشكده، مؤسسه، مجتمع ، مركز و گروه مربوط به نويسنده(گان) مقاله‌(ها) باشند .

4- تخصص داوران

داور بايد متخصص و حداقل داراي يك اثر علمي در زمينه مورد بحث مقاله باشد .

5- نام داوران

با توجه به اصل محرمانه بودن داوري ، نام نويسنده(گان) مقاله بايد محرمانه بماند .

6- روند ارسال مقاله به داوران

ارسال مقاله جهت داوري با نامه رسمي و امضاء سردبير انجام مي شود .

7- فرم داوری

داوري در قالب فرم مشخص كه مصوب شوراي پژوهشی مؤسسه می‌باشد، انجام خواهد گرفت .

8- پذیرش مقاله

هر مقاله براي سه داور ارسال مي‌شود كه با دريافت نظر همسان دو داور ، قابل تصميم‌گيري درجلسه هیأت تحريريه خواهد بود .

9- اعمال نظرات داوران

نظرات اصلاحي و پيشنهادات داوران براي نويسنده (گان) مقاله جهت اعمال نظرات داوران (بدون ذكر نام داور) ارسال مي شود. نويسنده حق پاسخگويي به نظرات را دارد. قضاوت نهايي برعهده هیأت تحريريه است.

10- اختلاف نظر در داوری

درصورت اختلاف نظر ميان داوران و يا عدم دريافت پاسخ، داور يا داوران ديگري توسط هیأت تحريريه براي داوري انتخاب خواهد شد .

11- ضربالعجل داوری

مهلت داوري حداكثر يك ماه پس از دريافت مقاله است. چنانچه داور به هر دليل قصد اظهار نظر نداشته باشد، می‌بایست مقاله را حداكثر تا 10 روز برگرداند تا براي داور ديگري ارسال شود .

اين آيين‌نامه در تاريخ 10/3/1386 به تصويب شوراي پژوهشی مؤسسه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

(فـرم داوري مقـاله هاي مجلـه)

شماره مقاله :

عنوان مقاله :

1- نظركلي :

(درصورت نياز از پشت صفحه استفاده فرماييد )

2- نتيجه ارزيابي مقاله :

الف ـ پژوهشي بنيادي است ب ـ پژوهشي كاربردي است

ج ـ مروري است

2- نظر نهايي :

قابل چاپ است پس از اصلاحات پيشنهادي قابل چاپ است


پس از اصلاحات اساسي ارزيابي شود قابل چاپ نيست

تاريخ پاسخ داور :

آيين نامه نحوه انتشار مجله علمي تخصصي مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

مقدمه:

مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال بنا به رسالت والاي تحقق آرمانهاي خود در رسيدن به استقلال و خود اتكايي، مجلات علمي تخصصي خود را به عنوان وسيله اي براي توسعه و استحكام روابط علمي ميان پژوهشگران كشور طبق مواد ذيل منتشر مي كند.

فصل اول- كليات

ماده 1 اهداف مجله

هدف از چاپ و انتشار مجله مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ونهال به شرح ذيل است:

الف انتشار بموقع يافته هاي نوين پژوهشي به منظور گسترش مرزهاي دانش:

ب توسعه پل ارتباطي ميان پژوهشگران و مراكز علمي پژوهشي:

ج كمك به ارتقاي سطح پژوهش در زمينه هاي مختلف و نهادينه كردن پژوهش در كشور:

د تلاش در جهت رفع نيازهاي علمي و تحقيقاتي كشور:

ه تلاش براي ورود به و عضويت در بانكهاي اطلاعاتي بين المللي.

تبصره: سياست كلي مؤسسه موضوعي و تخصصي كردن مجله ارتقاي آن تا مرتبه علمي پژوهشي است.

ماده 2

صاحب امتياز مجله مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال است.

ماده 3

زبان رسمي مجله فارسي است اما مقالات به زبان انگليسي نيز بررسي شده، در صورت تأييد چاپ خواهند شد.

تبصره 1

همه مقالات فارسي بايد داراي چكيده انگليسي و تمام مقالات غير رسمي، بايد داراي چكيده فارسي باشند.

تبصره 2-

ترجيحاً سعي مي شود تمامي مقالات غير فارسي در شماره هاي مستقلي چاپ شود.

تبصره 3

ترجيحاً سعي مي شود حداقل 50% مقالات، مربوط به نويسندگان خارج از مؤسسه باشد.

ماده 4-

تداد مقالات هر شماره مجله، حداقل هشت مقاله علمي پژوهشي است.

تبصره:

اختصاص بخشي از مجله به مقالات علمي ترويجي ( شامل ترجمه، گزارشهاي علمي، اخبار و اطلاعات، معرفي و نقد كتاب و مجلات علمي)، بر طبق آيين نامه ((تأييد و تعيين اعتبار و تشخيص ضرورت انتشار مجلات و نشريات فرهنگي، علمي و فني)) مصوب 10/4/1365 وزارت فرهنگ و آموزش عالي امكان‌پذير است.

ماده 5-

انتخاب قطع و رنگ جلد به پيشنهاد هیأت تحريريه و تأييد شوراي مجلات مؤسسه خواهد بود.

- رعايت موارد صوري مجلات به شرح زیر ضروري است:

الف نام مجله به فارسي در روي جلد و به انگليسي در پشت جلد، ذكر شود:

ب- نشان مؤسسه رو و پشت جلد آورده شود:

ج بر روي جلد، عنوان موضوعي مجله، درجه اعتباري آن، شماره دوره، شماره مجله، زمان انتشار و شابم (ISSN) به فارسي ودر پشت جلد، همه اين موارد به انگليسي ذكر شود:

د بر روي عطف، نام مجله، شماره دوره مجله وزمان انتشار آورده شود:

ه لازم است بر روي جلد، عنوان كامل مقالات، نام نويسندگان و نيز شماره صفحات مقاله به فارسي و در پشت جلد همه اين موارد به انگليسي آورده شود:

و صفحه درون جلد، صفحه شناسنامه است كه در آن، موارد ذيل درج مي شود:

و 1 : نام صاحب امتياز، مدير مسئول ، سردبير و مدير داخلي:

و 2 : نام و مرتبه علمي اعضاي هیأت تحريريه:

و 3 : نام مسئولان اجرايي مجله:

و 4 : نشاني كامل مجله:

و 5 : شماره و تاريخ پروانه انتشار مجله و نيز شماره و تاريخ صدور اعتبار نامه مجله:

تبصره 1 :

تمامي اين موارد در صفحه درون جلد پشت مجله به زبان انگليسي درج مي شود.

ز نخستين صفحه مجله با عنوان (( اهداف مجله و رهنمودهاي آماده سازي مقالات))، به بيان ماده 1 و نيز چگونگي تهيه و تدوين مقالات مي پردازد ( آخرين صفحه مجله، شامل اين موارد به زبان انگليسي است) .

ح صفحه دوم مجله، فهرست مندرجات مجله را در بر دارد ( صفحه ما قبل آخر مجله، فهرست مندرجات مجله را به زبان انگليسي نشان مي دهد).

ط صفحات ديگر مجله به ترتيب ذيل منظم مي شود:

ط 1 : سر مقاله ( در صورت وجود ) :

ط 2 : مقالات كامل پژوهشي ( فارسي‌):

ط 3 : يادداشتهاي كوتاه پژوهشي ( فارسي ):

ط 4 : مقالات كامل پژوهشي ( خارجي):

ط 5 : يادداشتهاي كوتاه پژوهشي ( خارجي):

ط 6 : گزارشهاي علمي:

ط 7 : معرفي و نقد كتاب و مجلات :

ط 8 : اخبار و اطلاعات:

ط 9: چكيده مقالات به انگليسي.

تبصره 2 :

مقالات كامل پژوهشي به مقالات علمي پژوهشي اطلاق مي شود كه حجم آنها حداقل 3500 كلمه ( يا معادل آن ) باشد:

تبصره 3 :

يادداشتهاي كوتاه پژوهشي به مقالات پژوهشي اطلاق مي شود كه حجم آنها حداكثر 3500 كلمه باشد.

تبصره 4 :

مقالات كامل و يادداشتهاي كوتاه پژوهشي بايد داراي بخشهاي ذيل باشند: عنوان مقاله، نام نويسنده(گان) نام نويسنده عهده دار مكاتبات، با ستاره مشخص مي شود - ، شغل و مؤسسه متناظر هر يك از نويسندگان، نشاني كامل نويسنده عهده دار مكاتبات، تاريخ دريافت و پذيرش مقاله، چكيده(حداكثر 300 واژه)، كليد واژگان ، مقدمه، بدنه اصلي مقاله( شامل شرح مسأله،روش حل، تفسير و تحليل نتايج)، نتيجه گيري، سپاسگزاري، فهرست واژگان لاتين، مراجع و ترجيحاً توضيحاتي راجع به سوابق علمي نويسندگان.

تبصره 5:

شكلها و جدولها درون متن مقاله و با كمترين فاصله ممكن نسبت به محل مورد اشاره قرار مي گيرد: بخشهاي مختلف مقاله با شماره هاي متوالي اعداد و زير بخشها با دو شماره از هم جدا مي شود.

تبصره 6 :

لازم است مراجع به ترتيب ظهور در متن مقاله، فهرست شوند و شيوه نگارش مشخصات مراجع، طبق آيين نامه نگارش و ويرايش مركز نشر آثار علمي دانشگاه باشد.

فصل دوم اركان مجله

ماده 7

اركان مجله عبارتند از: الف مدير مسئول ، ب سردبير، ج هیأت تحريريه، د مدير داخلي.

ماده 8

تعداد اعضاي هیأت تحريريه حداقل هشت نفر با مرتبه علمي حداقل دانشيار ( و يا استاديار با سه مقاله علمي پژوهشي چاپ شده كه مسئول مقاله بوده باشد) است كه نيمي از آنها بايد از اعضاي هیأت علمي خارج از مؤسسه باشند. تركيب هیأت تحريريه بايد چنان باشد كه حداقل نيمي از آنها داراي مرتبه دانشيار به بالاباشند.

براي انتخاب هیأت نحريريه ، دو برابر تعداد اعضاي هیأت تحريريه را با توجه به شرايط مذكور و همراه با برگه سوابق علمي ( C.V ) افراد، به رياست مؤسسه معرفي كرده، با تأييد معاونان مؤسسه و حكم رییس مؤسسه نيمي از پيشنهاد شوندگان به مدت چهار سال به عضويت هیأت تحريريه در مي آيند. انتخاب مجدد اعضاي هیأت تحريريه بلامانع است.

تبصره : تغيير اعضاي هیأت تحريريه بايد چنان باشد كه در هر دوره حداقل نيمي از اعضاي دوره قبل ثابت بمانند.

تبصره: چنانچه مدير مسئول از اعضاي هیأت تحريريه انتخاب نشده باشد، به محض انتصاب، به عضويت هیأت تحريريه در خواهد آمد.

ماده 9 :

براي انتخاب سردبير، هیأت تحريريه، دو تن از اعضاي خود را با رأي گيري انتخاب و به همراه سوابق علمي شان از طريق معاون پژوهشي دانشكده ذي ربط به رياست مؤسسه معرفي مي كند و يكي از آنان با تأييد معاون پژوهشي و حكم رییس مؤسسه به مدت دو سال، به سردبيري منصوب مي شود. انتخاب مجدد سردبير بلامانع است.

ماده 10 :

مسئول مربوط لازم است شش ماه قبل از پايان احكام مسووليت افراد موضوع مواد 8 تا 10، مسئول جديد را به مراجع را به مراجع ذي ربط معرفي كند.

ماده 11:

مدير داخلي با هماهنگي معاون پژوهشي و صدور حكم مدير مسئول، منصوب مي شود.

فصل سوم وظايف و اختيارات

ماده 12: وظايف و اختيارات مدير مسئول عبارت است از:

الف- مسئوليت تمامي موارد حقوقي مجله و پاسخگویی در مقابل قانون:

ب تهيه آيين نامه هاي داخلي و اجرايي مجله، تنظيم و پيشنهاد بودجه ساليانه و ارائه آن به معاون ( براي در نظر گرفتن رديف بودجه مورد نياز)، تنظيم مقررات و دستورالعمل‌هاي مالي،پيشنهاد عزل و نصب كاركنان مجله به معاون پژوهشي، تهيه و تنظيم قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به امورمجله، حفظ اموال و داراييهاي مجله:

ج تأييد كننده نهايي مقالات به لحاظ حقوقي براي چاپ، مدير مسئول است و سردبير پس از هماهنگي با مدير مسئول، مقالات را براي چاپ در اختيار مدير داخلي قرار خواهد داد:

د بازبيني نسخه‌هاي چاپ شده (به لحاظ ظاهري).

ماده 14- وظايف و اختيارات سردبير عبارت است از:

الف مسئوليت تمامي موارد علمي مجله، بر عهده سردبير است و تمامي نامه هاي دريافت، ارسال به داوري، پذيرش و يارد مقالات ( در موارد اعلام پذيرش يا رد مقالات با هماهنگي مدير مسئول)، به امضاي او خواهد بود:

ب تهيه و تنظيم برگه هاي فراخواني مقالات، نحوه نگارش، نحوه داوري، آيين نامه هاي علمي، جمعبندي نظر داوران و آراي هیأت تحريريه و نيز بررسي و طبقه بندي داوران:

ج سردبير، رياست جلسه هیأت تحريريه را بر عهده دارد و موظف است جلسات هیأت تحريريه را حداقل ماهي يك بار تشكيل دهد. اين جلسه با حضور حداقل 3/2 اعضاء، رسميت مي يابد:

د پيشنهاد عزل و نصب اعضاي هیأت تحريريه به معاون پژوهشي دانشكده.

ماده 15 وظايف و اختيارات هیأت تحريريه به شرح ذيل است:

الف بررسي و اظهار نظر در مورد امور ارجاعي مدير مسئول، سردبير و ساير پيشنهادهاي رسيده و تصميم گيري در خصوص آنها ( براي تصويب موارد، نظر مثبت حداقل 4/3 حضار لازم است):

ب پيشنهاد نصب و عزل سردبير و مدير مسئول به معاون پژوهشي

ج تأييد علمي مقالات براي چاپ:

تبصره 1:

هر مقاله براي داوري با پيشنهاد و نظر هیأت تحريريه براي حداقل سه تن از مشخصصان مربوط ارسال می‌شود و پس از دريافت نظر داوران و جمعبندي آنها، نتيجه در هیأت تحريريه طرح مي شود. ملاك پذيرش مقاله رأي مثبت حداقل دو تن از داوران است.

ه- ارائه راهكارهاي اجرايي در ارتقاي سطح مجله براي دستيابي به اهداف ماده 1.

تبصره 2:

چنانچه هر يك از اعضاي هیأت تحريريه در سه جلسه متوالي يا چهار جلسه نا متوالي غيبت داشته باشند، خود به خود مستعفي شناخته مي شود.

ماده 16 وظايف و اختيارات مدير داخلي عبارت است از:

الف تشكيل منظم جلسات هیأت تحريريه و تنظيم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مراجع ذي ربط با هماهنگي و حضور سردبير، طبق آيين نامه داخلي مصوب هیأت تحريريه:

ب برقراري ارتباط ميان مجله و مركز نشر آثار علمي و ارسال مقالات براي چاپ با هماهنگي مدير مسئول :

ج برنامه ريزي توزيع مجله و ارسال آنها براي مشتركان ( از طريق روابط عمومي مؤسسه):

د تنظيم و رسيدگي به امور مالي مجله و گزارش منظم آن به مدير مسئول:

ه نظارت بر امور داخلي مجله و ارائه گزارش ماهانه به مدير مسئول:

و ساير وظايفي كه بنا به تشخيص مدير مسئول به وي محول مي شود.


راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله

مجله SPCRI فصلنامۀ علمی- پژوهشی به زبان فارسی بوده که توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال منتشر می‌شود. از اهداف این مجله توسعه و نشر یافته‌های علمی-پژوهشی مرتبط با زمینههای زیر میباشد.

- بومی نمودن تکنولوژی‌های شناخته شده در زمینه شناسایی ارقام جدید بذر و نهال

- ارزیابی و شناسایی راهکارهای بهبود کمیت و کیفیت (سلامت و ...) بذر و نهال

- ارزیابی و شناسایی شاخصه‌های ژنتیک، بیوشیمیایی، مولکولی و فیزیولوژیک در زمینه ثبت و گواهی بذر و نهال

- شناسایی، ارزیابی مولکولی و طبقه بندی ژرمپلاسم و ذخایر توارثی گیاهی و انگشتنگاری ارقام گیاهی کشور

به همین منظور دفتر مجله مقاله‌های پژوهشی و مروری (تحلیلی) که در راستای اهداف مجله بوده و پیش از این انتشار نیافته و یا همزمان به مجله‌های دیگر فرستاده نشده باشند را به شرط رعایت نکات ذیل مورد بررسی هیات تحریریه قرارداده و در صورت تایید به چاپ می رساند. ملاک دفترمجله در قبول مقاله های ارسالی تامین اهداف مجله بوده و در صورت عدم پذیرش آنها را بایگانی می‌کند. همچنین مسئولیت علمی مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده‌(گان) مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود.

1- روش نگارش مقاله

1-1- کلیه قسمت‌های مقاله (با رعایت ترتیب قسمت‌های مختلف آن) بر روی کاغذ سفید بون آرم به ابعاد 29/7 ×21 سانتی متر(کاغذ (A4 توسط نرم افزار MS-Word XP به صورت دو ستونی تایپ شود. تعداد صفحات مقاله حداکثر 15 صفحه (با درج شماره صفحه)، فاصله بین خطوط 1 سانتی متر(یک خط در میان) وحاشیه صفحات از هر طرف 3 سانتی مترباشد. جهت تایپ متن مقاله و عنوان قسمت‌های مقاله به ترتیب از قلم (فونت) لوتوس نازک و ضخیم اندازه (سایز‌‌) 12 استفاده شود. لازم است توجه ویژه‌ای به رسا بودن جملات از نظر دستور زبان فارسی داشته و از بکار بردن واژه ها و اصطلاحات خارجی (شامل نام مکان، اشخاص، ترکیب شیمیایی، علایم اختصاری واریته ها و ...) بجز اسامی علمی گونه ها که به صورت مورب (italic) نوشته می شوند، خودداری شود. در صورت نبودن معادل فراگیر فارسی برای واژه خارجی، آن را به زبان فارسی نوشته و اصل واژه را مقابل و داخل پرانتز به زبان اصلی بنویسید.

2- ترتیب قسمت‌های مختلف مقاله تحقیقی

1 - 2 - برگ شناسه مقاله

در یک صفحه جداگانه به ترتیب دربرگیرنده موارد ذیل می‌شود:

عنوان کامل مقاله، نام، نام خانوادگی و سمت نویسنده(گان)، نام دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی که در آن فعالیت دارند، منبعی که مقاله از آن استخراج گردیده است (پایان نامه دانشجویی، طرح تحقیقاتی با ذکر شماره طرح، مطالعه موردی و ....) و نشانی کامل پستی مکاتبه کننده به همراه شماره تلفن، شناسه الکترونیک (e-mail) ، تلفن همراه و نمابر

2-2- عنوان

در وسط و بالای صفحه اول نوشته شود. کوتاه، رسا و بیان کننده موضوع مورد پژوهش بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند.

3 - 2 - چکیده فارسی

حداکثر در 200 کلمه نوشته شده و فشرده گویایی از کل مقاله با تاکید بر فرضیه و اهداف پژوهش، مختصری از مواد و روش ها و نتیجه گیری از کل پژوهش صورت گرفته باشد. در زیر چکیده فارسی حداکثر 7 واژه کلیدی به ترتیب اهمیت نوشته شود.

4 - 2 - مقدمه

شامل معرفی و توجیه موضوع مورد پژوهش بوده و در آن علاوه براشاره کافی به منابع و پژوهش‌های اجرا شده قبلی مرتبط با زمینه مورد پژوهش، طرح اهداف پژوهش حاضربه طور واضح و کامل شرح داده شود.

جهت ارجاع در متن مقاله به منبع مورد نظراز الکوی زیر پیروی شود:

الف- مثال برای منابعی که یک نویسنده دارند (فارسی و انگلیسی)

شریفی (1368) / رایت (Wright 1951)

ب- مثال برای منابعی که دو نویسنده دارند

ایرانی و ارشاد (1374) / سورلز و ویلسون (Sorrells and Wilson 1997)

ج- مثال برای منابعی که بیش ازدو نویسنده دارند

جلالی و همکاران (1381) / فوجیموری و همکاران (Fujimori et al. 2003)

5 - 2 - مواد و روش ها

شرح جامعی از مواد، روش ها، مدل و طرح آزمایشی مورد استفاده ارایه شده، درعین حال از بیان کامل روش های متداول و شناخته شده خودداری و تنها به ذکر اصول و منابع اکتفا شود. لازم است در مورد روش های ابداعی یا موارد خاص که برای اولین بار به کارگرفته می شوند، شرح کاملی ارایه شود. همچنین مشخصات فنی و نام های دقیق علمی و تجارتی مواد، دستگاه ها و همچنین معیارهای مورد استفاده ذکر شود.

6 - 2 - نتایج و بحث

در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل با استفاده از منابع علمی دیگر مورد بحث قرار می گیرد. نتایج پژوهش به صورت نوشتار، شکل‌(ها)، نمودا‌ر(ها) و جدول‌(ها)، ارایه و شماره وعنوان جدول (ها) و شکل‌(ها) به ترتیب در بالا و پایین آنها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. کلیه مندرجات جدول به انگلیسی نوشته شده و از چپ به راست تنظیم می گردند. نتایج بررسی های آماری باید به یکی از روش های علمی در جدول‌(ها) مگردرمواردی که ذکر ارقام خام بدلیل ارایه شده ضروری باشد. هرجا در متن مقاله به جدول، شکل یا نموداری اشاره می‌شود، پس از پایان پاراگراف مربوطه نشان داده شود. نویسنده می تواند پیشنهاد های لازم برای انجام پژوهش های آینده در زمینه مربوطه را ارایه کند.

7 - 2 - تشکرو قدردانی

حداکثر در 4 سطر از اشخاص و افرادی که در راهنمایی یا انجام پژوهش همکاری نموده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش موثری داشته اند، سپاسگزاری شود.

8 - 2 - منابع مورد استفاده

فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و ابتدا برای منابع فارسی سپس منابع خارجی تنظیم شود. درصورتی که از یک نویسنده چندین منبع مورد استفاده قرارگرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید باشد. در صورتی که از یک نویسنده چندین منبع هم سال موجود باشد، اضافه کردن حروف الف، ب و ... به سال انتشار(برای منابع فارسی) و a ، b ، ... به سال انتشار(برای منابع خارجی) با رعایت ترتیب حروف الفبای نویسندگان بعدی مرتب می‌گردند. در صورتی که مقاله های منفرد و مشترک از نویسنده ارایه شود، ابتدا مقاله های منفرد سپس مقاله های مشترک با رعایت ترتیب حروف الفبای نویسندگان بعدی آورده می‌شوند. چنانچه مقاله ای دردست چاپ می باشد، به جای ذکر جلد و شماره مجله عبارت (در دست چاپ) برای منابع فارسی و (in press) برای منابع انگلیسی، درج شود. همچنین در مورد منبعی که نویسنده آن مشخص نمی باشد، به جای ذکر نام نویسنده از کلمه "بی نام" برای منابع فارسی و "Anonymous" برای منابع خارجی استفاده شود.

جهت نوشتن منابع از الگوی زیرپیروی شود:

-1 8- 2 مقاله مندرج در مجله

الف- یک نویسنده

- زمردیان، ع. 1380. بررسی خواص خشک کردن به روش لایه های نازک برای تعیین رطوبت تعادلی ارقام ایرانی برنج. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد2. شماره 7. صفحات 27-40.

- Cockerham, C.C. 1973. Analysis of gene frequencies. Genetics 74:679-700.

ب- دو یا چند نویسنده

- جلالی، ص.، غ. مصاحبی و م. اخوت. 1381. تاثیر ویروس موزاییک چغندر بر میزان تولید بذر چغندرقند در شرایط گلخانه. مجله چغندر قند. جلد 18. شماره 2. صفحات 109-118.

-Anderson, J. R. and T. Lubberstedt. 2003. Functional markers in plants. Trends Plant Sci. 8:554-560.

2-8-2- کتاب

- رضایی، ع. 1377و ا. سلطانی. مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی. نشر مرکز، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان.

توجه : اگر هر یک از فصل‌های کتاب، نویسندگان جداگانه‌ای داشته باشد و کتاب توسط یک یا چند نفر دیگر به عنوان ویراستار به چاپ رسیده باشد:

- Baverstock, P.R., and C.Moritz. 1996. Project design. P.17-27. In D.M. Hillis et al. (ed.) Molecular systematics. Sinauer Associates, Sunderland, MA.

3 -8- 2 - مقاله مندرج در همایشها

- ایرانی، ح. و ج. ارشاد. 1374. شناسایی قارچ‌های مرتبط با پوسیدگی ریشه چغندرقند در آذربایجان غربی. دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرج. ص 126.

4 -8- 2 - پایان نامه دانشجویی

- مقدم،ع. 1373. تعیین درصد خودباروری و همبستگی صفات در ده رقم آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی، دانشکده تبریز.

9 - 2 - چکیده انگلیسی

ترجمه کامل و دقیقی از چکیده فارسی به همراه واژه های کلیدی (Key Words) در حداکثر 7 کلمه ارایه شود.

3- ترتیب قسمت‌های مختلف یک مقاله مروری (تحلیلی)

شامل چکیده، مقدمه، بدنه اصلی (تجزیه - تحلیل و مقایسه علمی)، نتیجه گیری (وارایه راهکارهای آتی)، تشکر و قدردانی (اختیاری) و منابع مورد استفاده می‌باشد.

مطالب مندرج در بدنه اصلی مقاله بسته به سلیقه نویسنده متفاوت می باشد ولیکن باید بر حسب موضوع به صورت زیر طبقه بندی شود.

1- عنوان قسمت

1-1- عنوان زیر بخش

1-1-1- اجزای زیر بخش

4- روش ارسال مقاله

لازم است از هر مقاله جهت بررسی و داوری 4 نسخه به نشانی دفتر مجله توسط پست سفارشی ارسال شود. دفتر مجله نتیجه پذیرش یا رد مقاله را پس از بررسی به مکاتبه کننده اعلام خواهد نمود. از مکاتبه‌ کننده درخواست می‌شود تا نسخه نهایی تصحیح شده مقاله (با فرمت DOC ) را به همراه شکل‌ها و جدول‌ها با وضوح حداقل 300 dpi (به صورت جداگانه با فرمت JPEG ) بر روی دیسکت ارسال کند.


 موسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8